Gebruiksvoorwaarden

1. Voorwerp

De algemene voorwaarden in deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna ook algemene voorwaarden) vormen de algemene voorwaarden voor het regelen van de toegang tot en het gebruik van de site www.otariosen.com (hierna: SPORTSCHOLEN FITNESS of „de site”) die eigendom is van en wordt beheerd door WEB LAB FACTORY S.L. (hierna WEB LAB FACTORY) met NIF B55346456 en met adres Camí de Siurana 14, CP 17469, El Far d'Empordà. Ingeschreven in het handelsregister van Girona, volume 3246, boek 0, folio 129, sectie 8, bladnummer GI 65956.

Deze voorwaarden worden aangevuld door het privacybeleid.

Het gebruik van SPORTSCHOLEN FITNESS impliceert de volledige aanvaarding van alle Algemene Voorwaarden die hier zijn opgenomen.

De uitdrukking „Site” of web van SPORTSCHOLEN FITNESS omvat, maar is niet beperkt tot, deze website, evenals de daarin opgenomen gegevens, teksten, grafieken, afbeeldingen, animaties, muzikale creaties, video's, geluiden, tekeningen, foto's, industriële ontwerpen, meubelontwerpen en andere, en, in het algemeen, alle creaties uitgedrukt door elk medium of medium, tastbaar of immaterieel.

Toegang tot SPORTSCHOLEN FITNESS houdt in dat de gebruiker een reeks rechten en plichten verwerft om een adequaat gebruik te garanderen van de algemene en private diensten en inhoud die daarin worden aangetroffen en die WEB LAB FACTORY aan de gebruiker ter beschikking stelt.

De gebruiker is zich ervan bewust dat de toegang tot en het gebruik van de diensten en inhoud van SPORTSCHOLEN FITNESS onder zijn exclusieve verantwoordelijkheid valt.

De gebruikersstatus wordt verkregen door de site te bezoeken.

2. Gratis en geen abonnement of registratie vereist

De toegang tot en/of het gebruik van de website is gratis, met uitzondering van de diensten die zo zijn aangegeven in hun respectieve speciale voorwaarden.

Het invullen van het registratieformulier is niet verplicht om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de diensten die op de site worden aangeboden, met uitzondering van bepaalde diensten.

3. Registratie van gebruikers

Om toegang te krijgen tot en/of gebruik te maken van bepaalde diensten van de Website, moet de Gebruiker na registratie een gebruikersnaam (s) en een wachtwoord (en) toewijzen, waarbij hij zich ertoe verbindt zorgvuldig gebruik te maken van beide (gebruikersnaam en wachtwoord) en om inloggegevens en wachtwoorden geheim te houden, en dus verantwoordelijk te zijn voor alle schade veroorzaakt door onjuist en nalatig gebruik. WEB LAB FACTORY kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving het gebruik van onze Website weigeren of intrekken wanneer de Voorwaarden, de Personen die een bepaalde dienst regelen of het Privacybeleid worden geschonden.

4. Minderjarigen

Kinderen jonger dan 18 jaar mogen geen gebruik maken van de specifieke WEB LAB FACTORY-diensten waarvoor registratie of identificatie vereist is als geregistreerde gebruikers van de Website, zelfs niet met de vertegenwoordiging van hun vader, moeder, voogd of wettelijke vertegenwoordiger.

5. Intellectuele en industriële eigendom

Alle informatie op de site, inclusief, maar niet beperkt tot, databases, grafisch ontwerp, foto's, logo's, merken, afbeeldingen, audio, video, documenten, broncode (HTML en Javascript) en alle inhoud die op de site wordt gepubliceerd, vormt een werk waarvan de intellectuele en industriële eigendom toebehoort aan WEB LAB FACTORY, of aan derden, zonder dat duidelijk is dat het gebruik van of de toegang tot de site en/of de daarin aangeboden diensten de gebruiker enig recht op hun eigendom geeft.

De gebruiker onthoudt zich van het reproduceren of kopiëren, verspreiden, openbare toegang verlenen via enige vorm van openbare communicatie, het transformeren of wijzigen van de diensten, tenzij met toestemming van WEB LAB FACTORY of de derde partij die het recht heeft; het verwijderen, ontwijken of manipuleren van gegevens of tekens die de rechten van WEB LAB FACTORY of haar eigenaren identificeren die in de diensten zijn opgenomen, evenals de technische beschermingsmiddelen, en in het bijzonder het gebruik van informatie van welke aard dan ook die is verkregen via de website van WEB LAB FACTORY of de diensten, om reclame te sturen, communicatie voor directe verkoopdoeleinden of voor andere commerciële doeleinden, om ongevraagde berichten te sturen die gericht zijn aan meerdere mensen, ongeacht hun doel, en om dergelijke informatie niet op enigerlei wijze op de markt te brengen of te verspreiden; om afbeeldingen, opnamen, software en, in het algemeen, elk soort materiaal te verkrijgen dat toegankelijk is via de Site op een andere manier dan degene die WEB LAB FACTORY aan gebruikers beschikbaar stelt.

6. Correct gebruik van de website

Elke gebruiker die de site SPORTSCHOLEN FITNESS bezoekt, verbindt zich ertoe om alle diensten die erop staan correct te gebruiken, in overeenstemming met de bepalingen van de huidige wetgeving die op hem van toepassing kunnen zijn en op wat is vervat in de Algemene Voorwaarden en, indien van toepassing, in de Speciale Voorwaarden die op de Site zijn gepubliceerd, op elk moment voor elk product of elke dienst, waarbij hij zich onthoudt van elke handeling die in strijd zou kunnen zijn met de belangen van derden en de structuur en werking van de site SPORTSCHOLEN FITNESS.

In het bijzonder heeft de gebruiker gratis en zonder voorafgaande toestemming toegang tot de inhoud en diensten van de site die als zodanig beschikbaar zijn, onverminderd specifieke technische voorwaarden of de noodzaak van voorafgaande registratie met betrekking tot specifieke diensten en inhoud, zoals bepaald in deze algemene voorwaarden of in de bijzondere voorwaarden van dergelijke diensten.

De gebruiker mag in geen geval:

 • De diensten en inhoud van de site openen of gebruiken voor illegale doeleinden, die schadelijk zijn voor de rechten en vrijheden van derden, of die de toegang ertoe op enigerlei wijze kunnen schaden, beschadigen of verhinderen, ten nadele van WEB LAB FACTORY of derden of in strijd met de wettelijke voorwaarden die op de Site zijn gepubliceerd.
 • Gebruik de diensten geheel of gedeeltelijk voor het promoten, verkopen, contracteren, openbaar maken van advertenties of informatie van uzelf of die van derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WEB LAB FACTORY.
 • Voeg hyperlinks toe op uw privé- of commerciële webpagina's naar de site die niet uitsluitend en uitsluitend beperkt zijn tot toegang tot de hoofdpagina van de site en op voorwaarde dat de hieronder vastgelegde voorwaarden voor de links worden gerespecteerd.
 • Elimineer of wijzig op enigerlei wijze de beveiligings- of identificatiemiddelen van WEB LAB FACTORY of haar rechtmatige eigenaren die de inhoud kunnen bevatten die op de Site wordt gehost, of de symbolen die WEB LAB FACTORY of de legitieme derde partij die de rechten bezit, opnemen in hun creaties die onderworpen zijn aan intellectuele of industriële eigendom die op de Site bestaan.
 • Neem op de website onder uw verantwoordelijkheid of eigendom „metatags” op die overeenkomen met merken, handelsnamen of onderscheidende tekens die eigendom zijn van WEB LAB FACTORY of derden.
 • Reproduceer de website van WEB LAB FACTORY geheel of gedeeltelijk op een andere website; u mag geen frames maken die toegankelijk zijn via de Site en die inhoud, advertentieruimten en merken van WEB LAB FACTORY of derden verbergen of wijzigen — met een afbakenend maar niet beperkend karakter — ongeacht of er sprake is van oneerlijke concurrentie of verwarring.
 • Creëer frames op websites van derden die de hoofdpagina en/of de pagina's die via de website toegankelijk zijn reproduceren, overeenkomend met de WEB LAB FACTORY-site zonder voorafgaande toestemming van WEB LAB FACTORY.

WEB LAB FACTORY behoudt zich de volgende rechten voor:

 • Wijzig de toegangsvoorwaarden tot de Website, al dan niet technisch, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruikers, onverminderd de bepalingen van de bijzondere voorwaarden die het gebruik van een bepaalde dienst en/of inhoud regelen.
 • Stel specifieke voorwaarden vast en, indien van toepassing, de eis van een prijs of andere vereisten voor toegang tot bepaalde diensten en/of inhoud.
 • De toegang van gebruikers beperken, uitsluiten of conditioneren wanneer niet alle garanties voor een correct gebruik van de site door hen worden gegeven in overeenstemming met de verplichtingen en verboden die door hen worden aangenomen.
 • Beëindig de levering van een dienst of levering van inhoud, in elk geval, en in het bijzonder wanneer dit illegaal is of in strijd is met de voorwaarden die voor hen zijn vastgesteld, onverminderd de bepalingen van de bijzondere voorwaarden die het gebruik van een bepaalde dienst en/of inhoud die bestemd is voor gebruikers van de Website regelen.
 • De inhoud of diensten die via de Website worden aangeboden geheel of gedeeltelijk wijzigen, verwijderen of bijwerken zonder voorafgaande kennisgeving, onverminderd de bepalingen van de bijzondere voorwaarden die het gebruik van een bepaalde dienst en/of inhoud regelen.
 • Alle juridische of gerechtelijke stappen ondernemen die geschikt zijn voor de bescherming van de rechten van WEB LAB FACTORY.
 • Eis elke vergoeding die kan voortvloeien uit het ongepast of illegaal gebruik van alle of een deel van de diensten en inhoud die via de site worden aangeboden.

7. Gebruiksvoorwaarden van de diensten die toegankelijk zijn via de site

7.1. Commerciële communicatie en nieuwsbrieven

De gebruiker kan zich abonneren op de diensten voor het verzenden van commerciële communicatie en nieuwsbrieven die op de site worden gepubliceerd. Hiervoor moet de gebruiker zijn e-mailadres opgeven en in dat geval wordt het e-mailadres dat door de gebruiker aan WEB LAB FACTORY is verstrekt, gebruikt voor het verzenden van commerciële of promotionele communicatie, hetzij via e-mail, hetzij via een ander gelijkwaardig communicatiemiddel.

7.2. Meningen en opmerkingen van gebruikers

Sommige sites bieden de mogelijkheid om commentaar te geven op de geadverteerde dienst/het geadverteerde product. WEB LAB FACTORY is niet verantwoordelijk voor de meningen of opmerkingen van de gebruiker, deze laatste is verplicht geen opmerkingen of acties te publiceren: (i) lasterlijk, onnauwkeurig, onjuist, beledigend, schadelijk, obsceen, oneerbiedig, beledigend, beledigend, stilzwijgend of uitdrukkelijk seksueel, bedreigend, intimiderend, racistisch, seksistisch, discriminerend om welke reden dan ook, die de zeden, openbare orde, grondrechten, openbare vrijheden, eer schenden, privacy of het imago van derden en, in het algemeen, de huidige regelgeving, en/of illegaal of inbreukmakend op de rechten van derden (ii) zenders van ongewenste e-mail, „SPAM”, berichten voor commerciële doeleinden of ongevraagde massamailings, die vals, misleidend zijn of illegale activiteiten of grof, bedreigend, obsceen, lasterlijk of beledigend gedrag promoten; (iv) die betrekking hebben op reclame of commerciële activiteiten, zelfs als er geen geldelijke vergoeding is; (v) die persoonsgegevens bevatten over derden waarvoor de toestemming van de rechthebbende vereist is.

De gebruiker is jegens WEB LAB FACTORY of derden aansprakelijk voor eventuele schade die kan worden veroorzaakt als gevolg van de schending van deze voorwaarden.

De site staat de uitgifte en publicatie van positieve of negatieve adviezen toe. WEB LAB FACTORY zal geen adviezen publiceren of verwijderen die niet aan de bovenstaande voorwaarden voldoen, en is niet verantwoordelijk of garandeert de juistheid en nauwkeurigheid van de meningen die door gebruikers op de site kunnen worden geuit.

7.3. Publicatie van inhoud door de gebruiker

De gebruiker garandeert dat hij de rechten op reproductie, distributie, transformatie en openbare communicatie, in alle mogelijke vormen, gratis over te dragen aan WEB LAB FACTORY, in alle mogelijke vormen, tekst, audio, foto's en/of audiovisuele werken (hierna werk) die hij verzendt en publiceert via de diensten van de site die dit mogelijk maken, voor de maximale duur die momenteel wettelijk is bepaald voor de bescherming van de overgedragen rechten en met het recht om deze over te dragen aan derden.

De gebruiker die het werk indient, garandeert eigenaar te zijn van de intellectuele eigendomsrechten die hij toewijst en zal WEB LAB FACTORY daarom vrijwaren tegen elke claim van derden die voortvloeit uit de schending van de bovengenoemde garantie.

Door zijn werk of inhoud in te dienen, aanvaardt de gebruiker de inhoud van de volgende voorwaarden:

 1. WEB LAB FACTORY zal beslissen of het werk geschikt is voor publicatie en kan het technologisch aanpassen, fragmenteren en aanpassen aan het ideale formaat voor publicatie, of de publicatie ervan intrekken of weigeren.
 2. De gebruiker verklaart, verzekert en bevestigt aan WEB LAB FACTORY:
  1. Wie is ouder dan 18 jaar.
  2. Dat uw identificatiegegevens waar en verifieerbaar zijn.
  3. Dat hij de materiële auteur is van het werk dat hij verzendt, die origineel is en het niet heeft geplagieerd of van derden heeft overgenomen.
  4. Dat, in het geval van het verzenden van foto's, audio of video's van mensen, deze zijn gemaakt met toestemming van de mensen die erin verschijnen en die de gevolgen aanvaarden van het verzenden ervan naar WEB LAB FACTORY

  De gebruiker is verantwoordelijk voor deze verklaringen en zal WEB LAB FACTORY vrijwaren voor de schending van de bovengenoemde garanties.

7.4. Online registratiedienst op SPORTSCHOLEN FITNESS

De gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat hij, om gratis op de site van SPORTSCHOLEN FITNESS te verschijnen, een rechtspersoon, een zakenman, een handelaar, een industrieel of een professional moet zijn in zijn commerciële hoedanigheid en dat hij ten minste de verplichte velden van het overeenkomstige formulier moet invullen, en dat het raadzaam is om alle velden in te vullen die op het formulier worden gevraagd. Zodra deze gegevens zijn ontvangen, neemt WEB LAB FACTORY contact op met de gebruiker om ze correct te verifiëren. De registratie wordt zo snel mogelijk van kracht op het internet.

7.5. Suggesties en contactservice

De gebruiker kan vragen stellen die zijn ingediend via de suggestie- en contactservice van de WEB LAB FACTORY-site. De mededelingen die door de Gebruiker naar deze diensten worden gestuurd, worden in geen geval beschouwd als een klacht, noch kunnen er bindende rechtsgevolgen worden afgeleid uit de reactie van WEB LAB FACTORY.

8. Bescherming van persoonsgegevens

WEB LAB FACTORY garandeert de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens die door gebruikers worden verstrekt via de WEB LAB FACTORY-site en, in het bijzonder, voor het abonnement op en het gebruik van privédiensten en inhoud die op de site worden gepubliceerd, en de verwerking ervan, in overeenstemming met de huidige wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Voor meer informatie over de verwerking van de persoonlijke gegevens van de gebruiker heeft de gebruiker toegang tot het privacybeleid van SPORTSCHOLEN FITNESS.

9. Hyperlinks

De gebruiker die van plan is om een link op zijn website op te nemen, die een hyperlink naar de SPORTSCHOLEN FITNESS site bevat, moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Er worden geen valse, onnauwkeurige of onjuiste uitspraken of aanwijzingen gedaan over de SPORTSCHOLEN FITNESS Site.
 • De hyperlink geeft alleen toegang tot de site SPORTSCHOLEN FITNESS en de diensten, maar u kunt ze op geen enkele manier reproduceren;
 • Er wordt niet verklaard of geïmpliceerd dat WEB LAB FACTORY toestemming heeft gegeven voor de hyperlink of dat zij toezicht heeft gehouden op de inhoud of diensten die worden aangeboden of beschikbaar gesteld op de website waar de hyperlink is geplaatst, op enigerlei wijze heeft gecontroleerd of overgenomen;
 • De website waarop de hyperlink is geplaatst, zal geen merk, handelsnaam, vestigingsetiket, naam, logo, slogan of andere onderscheidende tekens bevatten die behoren tot SPORTSCHOLEN FITNESS;
 • De webpagina waarop de hyperlink is geplaatst, bevat geen illegale informatie of inhoud, noch inhoud die de rechten van derden schendt;
 • Het plaatsen van de hyperlink impliceert in geen geval het bestaan van relaties tussen WEB LAB FACTORY en de eigenaar van de website waarop deze is gevestigd, noch de aanvaarding en goedkeuring door WEB LAB FACTORY van de inhoud of diensten die daar worden aangeboden en voor het publiek beschikbaar worden gesteld;

10. Verantwoordelijkheden

WEB LAB FACTORY is niet verantwoordelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit de niet-naleving door de Gebruiker van de Algemene Gebruiksvoorwaarden, of in voorkomend geval, van de Speciale Voorwaarden die van toepassing zijn op sommige diensten, opgenomen op een van de SPORTSCHOLEN FITNESS Site.

Alle diensten die via onze website toegankelijk zijn, inclusief elke actie of de uitvoering van enige verplichting en/of recht tussen gebruikers van de site en adverteerders, worden geacht te zijn uitgevoerd tussen deze twee partijen, en WEB LAB FACTORY is vrijgesteld van elke vorm van verantwoordelijkheid.

In geval van enige aansprakelijkheid te wijten aan WEB LAB FACTORY, is WEB LAB FACTORY alleen aansprakelijk voor de schade en verliezen die er feitelijk en rechtstreeks door worden veroorzaakt, zonder in ieder geval een vergoeding voor winstderving te omvatten.

Onze website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden verbroken of gewijzigd, en WEB LAB FACTORY is om deze reden niet aansprakelijk jegens de gebruiker of derden.

WEB LAB FACTORY is niet verantwoordelijk voor systeemstoringen wanneer dit het gevolg is van technische omstandigheden of door oorzaken van derden.

WEB LAB FACTORY wijst elke verantwoordelijkheid af voor de diensten en inhoud die zowel buiten als binnen de Site worden gevonden, en is ook niet verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook die het gevolg is van het gebrek aan beschikbaarheid of continuïteit van de werking van de diensten die op onze Website worden aangeboden.

WEB LAB FACTORY heeft geen controle over alles wat zich op de site bevindt en is dus niet verantwoordelijk voor eventuele schade die kan voortvloeien uit het bestaan van een virus of ander element dat wijzigingen in het computersysteem kan veroorzaken, noch voor de schade die deze kunnen veroorzaken aan de hardware of software van de gebruikers.

Het doel van de koppelingsapparaten (links, banners, knoppen...) die op onze site verschijnen, is om de gebruiker te informeren over het bestaan van andere informatiebronnen over dit onderwerp op het internet, en om het voor gebruikers gemakkelijker te maken om naar en toegang te krijgen tot de informatie die beschikbaar is op het internet; deze apparaten vormen geen suggestie, uitnodiging of aanbeveling om de plaatsen van bestemming te bezoeken, en daarom is WEB LAB FACTORY niet verantwoordelijk voor de resultaten die via deze links worden verkregen..

WEB LAB FACTORY is in geen geval verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt via links naar andere inhoud of, opgenomen in hun mappen of hulpmiddelen voor het zoeken naar inhoud, op voorwaarde dat WEB LAB FACTORY niet effectief weet dat de informatie waarnaar ze verwijzen illegaal is of dat deze de eigendom of rechten van een derde partij schaadt die vatbaar is voor schadevergoeding en, als u dat weet, zorgvuldig handelt om de corresponderende link te verwijderen of uit te schakelen. Desondanks behoudt WEB LAB FACTORY zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving gebruikers die duidelijk illegale activiteiten uitvoeren, te weigeren of in te trekken.

WEB LAB FACTORY heeft geen controle over of biedt geen enkele garantie over de identiteit van Gebruikers, of over de waarachtigheid, geldigheid en authenticiteit van de gegevens die Gebruikers over zichzelf of over andere Gebruikers verstrekken; het is dus niet verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook die te wijten kan zijn aan de onjuiste identiteit van de Gebruikers en aan het gebrek aan waarachtigheid, geldigheid en authenticiteit van de informatie die Gebruikers over zichzelf verstrekken of toegankelijk maken voor andere Gebruikers.

WEB LAB FACTORY is vrijgesteld van elke vorm van aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook in de volgende gevallen:

 • Vanwege de onmogelijkheid of moeilijkheden om verbinding te maken met het communicatienetwerk waarmee de site toegankelijk is, ongeacht het type verbinding dat door de gebruiker wordt gebruikt.
 • Vanwege de onderbreking, opschorting of annulering van de toegang tot de site, evenals vanwege de beschikbaarheid en continuïteit van de werking van de site of de diensten en/of inhoud ervan.
 • WEB LAB FACTORY aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de diensten en inhoud, of voor de beschikbaarheid en voorwaarden, al dan niet technisch, van de toegang tot deze diensten, die worden aangeboden door externe dienstverleners, in het bijzonder met betrekking tot dienstverleners van de informatiemaatschappij. Onder aanbieders van diensten van de informatiemaatschappij worden die natuurlijke personen of rechtspersonen verstaan die de volgende diensten aan het publiek verlenen:
  1. Overdracht via een communicatienetwerk van gegevens die door de ontvanger van de dienst worden verstrekt.
  2. Toegangsdiensten tot het genoemde netwerk.
  3. Diensten voor gegevensopslag of hosting
  4. Verstrekking van inhoud of informatie.
  5. Tijdelijke kopieerservice voor de door gebruikers gevraagde gegevens.
  6. Links naar inhoud of zoekhulpmiddelen aanbieden.
 • WEB LAB FACTORY neemt op geen enkel moment verantwoordelijkheid voor eventuele schade of verliezen die kunnen worden veroorzaakt door informatie, inhoud, producten en diensten — met een afbakenend maar niet beperkend karakter — die worden geleverd, gecommuniceerd, gehost, verzonden, weergegeven of aangeboden door derden buiten WEB LAB FACTORY — inclusief dienstverleners en de informatiemaatschappij — via een website die toegankelijk is via een bestaande link op de Site.
 • De verwerking en het daaropvolgende gebruik van persoonsgegevens door derden buiten WEB LAB FACTORY, evenals de relevantie van de door hen gevraagde informatie.
 • De kwaliteit en snelheid van toegang tot de site en de technische voorwaarden waaraan de gebruiker moet voldoen om toegang te krijgen tot de site en de diensten en/of inhoud ervan.
 • WEB LAB FACTORY is niet verantwoordelijk voor vertragingen of storingen die optreden bij de toegang tot en/of de werking van de diensten en/of inhoud van de Website als gevolg van overmacht.

11. Gebruik van cookies en apparaten voor het opslaan en ophalen van gegevens op de eindapparatuur van gebruikers

WEB LAB FACTORY maakt gebruik van cookies en apparaten voor het opslaan en ophalen van gegevens op de eindapparatuur van de gebruiker wanneer de gebruiker de website bezoekt.

Deze cookies en apparaten voor het opslaan en ophalen van gegevens worden door WEB LAB FACTORY gebruikt onder de voorwaarden en voor de doeleinden die worden beschreven in het Cookiebeleid.

Voor meer informatie over het gebruik van cookies en apparaten voor het opslaan en ophalen van gegevens moet de gebruiker dit specifieke beleid raadplegen.

12. Nietigheid en vernietigbaarheid

In het geval dat een clausule van deze algemene voorwaarden of, in voorkomend geval, bijzondere voorwaarden die het gebruik van een bepaalde dienst en/of inhoud regelen, geheel of gedeeltelijk vernietigbaar of nietig is, heeft deze nietigheid of vernietigbaarheid geen invloed op de geldigheid van andere clausules van dezelfde, die volledig van kracht en geldig blijven, tenzij de partij die de nietigheid of vernietigbaarheid claimt, bewijst dat zonder de clausule die nietig of vernietigbaar is, de nagestreefde doeleinden door deze Algemene Gebruiksvoorwaarden kan niet worden voldaan en/of toepasselijke personen.

13. Toepasselijke wetgeving en bevoegde jurisdictie

De voorwaarden en het gebruik van elke website van WEB LAB FACTORY worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Spanje, en voor elk geschil dat voortvloeit uit het gebruik van deze service, onderwerpen de partijen zich uitdrukkelijk aan de jurisdictie van de rechtbanken van Girona (Spanje).