Juridische kennisgeving

I. ALGEMENE INFORMATIE

In overeenstemming met de informatieplicht die is vastgelegd in Wet 34/2002 inzake diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSI-CE) van 11 juli, wordt de volgende algemene informatie hieronder op deze website verstrekt:

Het eigendom van deze website, sportscholen.fitness, (hierna: Website) is in handen van: WEB LAB FACTORY SL met CIF B55346456, en wiens contactgegevens zijn:

Adres: Camí de Siurana 14, 17469 - El Far d'Empordà (Spanje)
E-mailadres voor contactpersonen: [email protected]

II. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Het doel van de voorwaarden: De website

Het doel van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna „Voorwaarden” genoemd) is om de toegang tot en het gebruik van de Website te regelen. Voor de doeleinden van deze Voorwaarden wordt onder een website verstaan: het uiterlijk van de scherminterfaces, zowel statisch als dynamisch, dat wil zeggen de navigatiestructuur; en alle elementen die zowel in de scherminterfaces als in de navigatiestructuur zijn geïntegreerd (hierna „Inhoud” genoemd) en al die online diensten of bronnen die deze website aan Gebruikers kan aanbieden (hierna „Diensten” genoemd). SPORTSCHOLEN FITNESS behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de presentatie en configuratie van de website en de inhoud en diensten die daarin kunnen worden opgenomen te wijzigen. De gebruiker erkent en aanvaardt dat SPORTSCHOLEN FITNESS op elk moment al deze elementen die zijn geïntegreerd in de website of toegang tot deze elementen kan onderbreken, deactiveren en/of annuleren.

Afgezien van de kosten voor de verbinding via het telecommunicatienetwerk dat door de toegangsprovider wordt aangeboden en die de gebruiker heeft gecontracteerd, kan een deel van de inhoud of diensten die door SPORTSCHOLEN FITNESS of, indien van toepassing, door derden via de website worden aangeboden, onderworpen zijn aan de voorafgaande contractering van de inhoud of dienst, in welk geval de bijbehorende algemene of bijzondere voorwaarden duidelijk worden gespecificeerd en/of beschikbaar worden gesteld aan de gebruiker, waarop dit wordt geregeld.

Voor het gebruik van de inhoud is geen voorafgaande inschrijving of registratie vereist.

De gebruiker

De toegang tot, de navigatie en het gebruik van de website, alsook via de ruimten die zijn toegestaan voor interactie tussen Gebruikers en de Gebruiker en SPORTSCHOLEN FITNESS, zoals commentaren en/of blogruimten, verlenen de status van Gebruiker, en daarom worden vanaf het begin van het browsen op de Website alle voorwaarden die hier zijn vastgelegd, evenals de latere wijzigingen ervan, onverminderd de toepassing van de overeenkomstige dwingende wettelijke voorschriften, waar van toepassing, aanvaard. Gezien de relevantie van het bovenstaande wordt de gebruiker aangeraden deze te lezen elke keer dat hij de website bezoekt.

De SPORTSCHOLEN FITNESS website biedt een breed scala aan informatie, diensten en gegevens. De gebruiker neemt zijn verantwoordelijkheid op zich om correct gebruik te maken van de website. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot:

  • Een gebruik van de informatie, inhoud en/of diensten en gegevens die worden aangeboden door SPORTSCHOLEN FITNESS zonder in strijd te zijn met de bepalingen van deze Voorwaarden, de wet, de goede zeden of de openbare orde, of dat op enige andere manier de rechten van derden of de werking van de Website zelf kan schaden.

SPORTSCHOLEN FITNESS behoudt zich het recht voor om alle commentaren en bijdragen te verwijderen die in strijd zijn met de wet, met respect voor de waardigheid van de persoon, die discriminerend, xenofoob, racistisch, pornografisch of spammend zijn, die gericht zijn op jongeren of kinderen, de openbare orde of veiligheid of die naar haar mening niet geschikt zijn voor publicatie.

In ieder geval is SPORTSCHOLEN FITNESS niet verantwoordelijk voor de meningen die gebruikers uiten via opmerkingen of andere blog- of participatietools die mogelijk bestaan.

De loutere toegang tot deze website impliceert geen enkele commerciële relatie tussen SPORTSCHOLEN FITNESS en de gebruiker.

Deze SPORTSCHOLEN FITNESS website is altijd in overeenstemming met de huidige wetgeving en is bedoeld voor alle mensen, ongeacht hun leeftijd, die toegang hebben tot de pagina's van de website en/of deze kunnen bekijken.

De website is voornamelijk gericht op gebruikers die woonachtig zijn in Spanje. SPORTSCHOLEN FITNESS garandeert niet dat de website volledig of gedeeltelijk voldoet aan de wetten van andere landen. Als de gebruiker elders woont of gedomicilieerd is en besluit de website te bezoeken en/of erop te surfen, doet hij dit onder zijn eigen verantwoordelijkheid, moet hij ervoor zorgen dat deze toegang en navigatie in overeenstemming zijn met de lokale wetgeving die op hem van toepassing is, en neemt hij SPORTSCHOLEN FITNESS geen enkele verantwoordelijkheid op zich die kan voortvloeien uit een dergelijke toegang.

III. TOEGANG TOT EN SURFEN OP DE WEBSITE: UITSLUITING VAN GARANTIES EN VERANTWOORDELIJKHEID

SPORTSCHOLEN FITNESS garandeert niet de continuïteit, beschikbaarheid en bruikbaarheid van de website, noch van de inhoud of diensten. SPORTSCHOLEN FITNESS zal al het mogelijke doen voor de goede werking van de website, maar het is niet verantwoordelijk of gegarandeerd dat de toegang tot deze website niet ononderbroken of foutloos zal zijn.

Het is ook niet verantwoordelijk of gegarandeerd dat de inhoud of software die via deze website toegankelijk is, foutloos is of schade toebrengt aan het computersysteem van de gebruiker (software en hardware). In geen geval is SPORTSCHOLEN FITNESS verantwoordelijk voor verliezen, schade of schade van welke aard dan ook die voortvloeien uit de toegang tot, het browsen en het gebruik van de website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade veroorzaakt aan computersystemen of schade veroorzaakt door de introductie van virussen.

SPORTSCHOLEN FITNESS is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die kan worden toegebracht aan gebruikers als gevolg van oneigenlijk gebruik van deze website. In het bijzonder is het op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele valpartijen, onderbrekingen, gebrek aan of defect in de telecommunicatie die zich kunnen voordoen

.

V. LINKBELEID

Er wordt gemeld dat de SPORTSCHOLEN FITNESS website linkmiddelen (zoals, onder andere, links, banners, knoppen), mappen en zoekmachines ter beschikking stelt of kan stellen die gebruikers toegang geven tot websites die eigendom zijn van en/of beheerd worden door derden.

Het doel van het installeren van deze links, mappen en zoekmachines op de website is om het voor gebruikers gemakkelijker te maken om informatie te zoeken en te openen die beschikbaar is op het internet, zonder dat dit wordt beschouwd als een suggestie, aanbeveling of uitnodiging om ze te bezoeken.

SPORTSCHOLEN FITNESS biedt of verkoopt niet zelf of via derden de producten en/of diensten die beschikbaar zijn op deze gelinkte sites.

Het garandeert ook niet de technische beschikbaarheid, nauwkeurigheid, waarachtigheid, geldigheid of wettigheid van sites buiten uw eigendom die via links toegankelijk zijn.

SPORTSCHOLEN FITNESS zal in geen geval de inhoud van andere websites beoordelen of controleren en evenmin de producten en diensten, inhoud, bestanden en ander materiaal op de genoemde gelinkte sites goedkeuren, onderzoeken of goedkeuren.

SPORTSCHOLEN FITNESS aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele schade die kan ontstaan als gevolg van de toegang, het gebruik, de kwaliteit of de rechtmatigheid van de inhoud, communicatie, meningen, producten en diensten van websites die niet worden beheerd door SPORTSCHOLEN FITNESS en die gekoppeld zijn aan deze website.

De gebruiker of derde die een hyperlink maakt van een webpagina van een andere website naar de website SPORTSCHOLEN FITNESS, moet weten dat:

De volledige of gedeeltelijke reproductie van de inhoud en/of diensten van de website is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van SPORTSCHOLEN FITNESS.

Er zijn ook geen valse, onnauwkeurige of onjuiste verklaringen toegestaan over de SPORTSCHOLEN FITNESS Website, noch over de Inhoud en/of Diensten ervan.

Met uitzondering van de hyperlink zal de website waarop een dergelijke hyperlink is geplaatst, geen enkel element van deze website bevatten dat door het Spaanse rechtssysteem als intellectueel eigendom wordt beschermd, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door SPORTSCHOLEN FITNESS.

Het plaatsen van de hyperlink impliceert niet het bestaan van relaties tussen SPORTSCHOLEN FITNESS en de eigenaar van de website van waaruit deze is gemaakt, noch de kennis en acceptatie van SPORTSCHOLEN FITNESS van de inhoud, diensten en/of activiteiten die op die website worden aangeboden, en vice versa.

VI. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

SPORTSCHOLEN FITNESS is op zichzelf of als gevolmachtigde eigenaar van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van de website, evenals de elementen die erin zijn opgenomen (inclusief maar niet beperkt tot afbeeldingen, geluid, audio, video, software of teksten, merken of logo's, kleurencombinaties, structuur en ontwerp, selectie van gebruikte materialen, computerprogramma's die nodig zijn voor de werking, toegang en gebruik, enz.). Daarom zullen het werken zijn die door het Spaanse rechtssysteem als intellectueel eigendom worden beschermd, en zowel de Spaanse als de communautaire regelgeving op dit gebied is op hen van toepassing, evenals internationale verdragen die op dit gebied betrekking hebben en die door Spanje zijn ondertekend.

Alle rechten voorbehouden. Op grond van de bepalingen van de wet op de intellectuele eigendom zijn de reproductie, distributie en openbare communicatie, met inbegrip van de wijze van beschikbaarstelling, van de gehele of een deel van de inhoud van deze website, voor commerciële doeleinden, op elk medium en met alle technische middelen, zonder toestemming van SPORTSCHOLEN FITNESS

, uitdrukkelijk verboden.

De gebruiker verbindt zich ertoe de intellectuele en industriële eigendomsrechten van SPORTSCHOLEN FITNESS te respecteren. U kunt de elementen van de website bekijken of zelfs afdrukken, kopiëren en opslaan op de harde schijf van uw computer of op elk ander fysiek medium, zolang dit uitsluitend voor persoonlijk gebruik is. De gebruiker mag echter geen enkel beveiligingsapparaat of beveiligingssysteem dat op de website is geïnstalleerd, verwijderen, wijzigen of manipuleren.

Als de gebruiker of een derde van mening is dat de inhoud van de website een inbreuk vormt op de rechten op het gebied van intellectuele eigendom, moet hij SPORTSCHOLEN FITNESS hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen via de contactgegevens in de sectie ALGEMENE INFORMATIE van deze juridische kennisgeving en de algemene gebruiksvoorwaarden.

VII. JURIDISCHE PROCEDURES, TOEPASSELIJKE WETGEVING EN JURISDICTIE

SPORTSCHOLEN FITNESS behoudt zich het recht voor om elke civiele of strafrechtelijke procedure in te stellen die het noodzakelijk acht voor het misbruik van de website en de inhoud, of voor de schending van deze voorwaarden.

De relatie tussen de gebruiker en SPORTSCHOLEN FITNESS wordt beheerst door de huidige en toepasselijke regelgeving op Spaans grondgebied. Als er een geschil ontstaat met betrekking tot de interpretatie en/of toepassing van deze Voorwaarden, zullen de partijen hun geschillen onderwerpen aan de gewone jurisdictie, waarbij ze zich onderwerpen aan de bevoegde rechters en rechtbanken in overeenstemming met de wet.

Laatst aangepast: 21 mei 2018