Privacy- en cookiebeleid

I. PRIVACY- EN GEGEVENSBESCHERMINGSBELEID

Met inachtneming van de bepalingen van de huidige wetgeving verbindt SPORTSCHOLEN FITNESS (hierna ook Website) zich ertoe de nodige technische en organisatorische maatregelen te nemen, afhankelijk van het beveiligingsniveau dat past bij het risico van de verzamelde gegevens.

Wetten die zijn opgenomen in dit privacybeleid

Dit privacybeleid is aangepast aan de huidige Spaanse en Europese regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens op internet. Het voldoet met name aan de volgende regels:

 • Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens (RGPD).
 • Organische wet 15/1999 van 13 december inzake de bescherming van persoonsgegevens (LOPD).
 • Koninklijk besluit 1720/2007 van 21 december tot goedkeuring van de reglementen voor de ontwikkeling van de organieke wet 15/1999 van 13 december inzake de bescherming van persoonsgegevens (RDLOPD).
 • Wet 34/2002 van 11 juli inzake diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSI-CE).

Identiteit van de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens verzameld in SPORTSCHOLEN FITNESS is: WEB LAB FACTORY SL met CIF B55346456 (hierna „gegevensbeheerder” genoemd). Hun contactgegevens zijn als volgt:

Adres: Camí de Siurana 14, 17469 - El Far d'Empordà (Spanje) E-mailadres voor contactpersonen: [email protected]

Registratie van persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens die door SPORTSCHOLEN FITNESS worden verzameld, via de formulieren op de pagina's, worden ingevoerd in een geautomatiseerd bestand onder de verantwoordelijkheid van de gegevensbeheerder, en naar behoren aangegeven en geregistreerd in het algemeen register van het agentschap voor gegevensbescherming dat kan worden geraadpleegd op de website van het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming (http://www.agpd.es), om de verplichtingen tussen SPORTSCHOLEN FITNESS en het onderhoud van te vergemakkelijken, te bespoedigen en na te komen de relatie die tot stand komt in de formulieren die u invult, of om te reageren naar een verzoek of vraag van dezelfde persoon.

Beginselen die van toepassing zijn op de verwerking van persoonsgegevens

De verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker is onderworpen aan de volgende principes die zijn vastgelegd in artikel 5 van de RGPD:

 • Beginsel van rechtmatigheid, loyaliteit en transparantie: de toestemming van de gebruiker is te allen tijde vereist voordat volledig transparante informatie wordt verstrekt over de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld.
 • Principe van doelbinding: persoonlijke gegevens worden verzameld voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden.
 • Principe van gegevensminimalisatie: de verzamelde persoonlijke gegevens zijn alleen de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Nauwkeurigheidsbeginsel: persoonlijke gegevens moeten nauwkeurig en altijd actueel zijn.
 • Principe van beperking van de bewaartermijn: persoonlijke gegevens worden alleen bewaard op een manier die het mogelijk maakt de gebruiker te identificeren gedurende de tijd die nodig is voor de doeleinden van hun behandeling.
 • Beginsel van integriteit en vertrouwelijkheid: persoonlijke gegevens worden behandeld op een manier die hun veiligheid en vertrouwelijkheid garandeert.
 • Principe van proactieve verantwoordelijkheid: De gegevensbeheerder is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de bovenstaande principes worden nageleefd.

Categorieën van persoonsgegevens

De gegevenscategorieën die in SPORTSCHOLEN FITNESS worden behandeld, zijn alleen identificerende gegevens. In geen geval worden speciale categorieën persoonsgegevens verwerkt in de zin van artikel 9 van de GDPR.

Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens is toestemming. SPORTSCHOLEN FITNESS verbindt zich ertoe de uitdrukkelijke en verifieerbare toestemming van de gebruiker te verkrijgen voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

De gebruiker heeft het recht om zijn toestemming op elk moment in te trekken. Het zal net zo makkelijk zijn om toestemming in te trekken als om toestemming te geven. Als algemene regel geldt dat het intrekken van de toestemming geen voorwaarde is voor het gebruik van de website.

In gevallen waarin de gebruiker zijn gegevens via formulieren moet of kan verstrekken om vragen te stellen, informatie op te vragen of om redenen die verband houden met de inhoud van de website, wordt hij ervan op de hoogte gebracht of het invullen van een van deze gegevens verplicht is omdat ze essentieel zijn voor de goede ontwikkeling van de uitgevoerde operatie.

Doeleinden van de verwerking waarvoor persoonsgegevens zijn bestemd

Persoonlijke gegevens worden verzameld en beheerd door SPORTSCHOLEN FITNESS om de verplichtingen tussen de website en de gebruiker of het onderhouden van de relatie die is vastgelegd in de formulieren die deze laatste invult te vergemakkelijken, te versnellen en na te komen of om te reageren op een verzoek of vraag.

Evenzo kunnen de gegevens worden gebruikt voor commerciële doeleinden van personalisatie, operationele en statistische doeleinden en activiteiten die specifiek zijn voor het bedrijfsdoel van SPORTSCHOLEN FITNESS, evenals voor de extractie, opslag van gegevens en marketingonderzoeken om de inhoud die aan de gebruiker wordt aangeboden aan te passen, en om de kwaliteit, werking en navigatie van de website te verbeteren.

Op het moment dat de persoonlijke gegevens worden verkregen, wordt de gebruiker geïnformeerd over het specifieke doel of de doeleinden van de verwerking waarvoor de persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt; dat wil zeggen over het gebruik of de toepassingen die aan de verzamelde informatie zullen worden gegeven.

Bewaartermijnen voor persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens worden alleen bewaard voor de minimale tijd die nodig is voor de behandeling en in elk geval alleen voor de volgende periode: 2 jaar, of totdat de gebruiker om verwijdering verzoekt. Op het moment dat de persoonlijke gegevens worden verkregen, wordt de gebruiker geïnformeerd over de periode waarin de persoonlijke gegevens worden bewaard of, wanneer dat niet mogelijk is, de criteria die worden gebruikt om deze periode te bepalen.

Ontvangers van persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens van de gebruiker worden gedeeld met de volgende ontvangers of categorieën van ontvangers:

Als hostingproviders:

- CORPORATE SOLUTIONS IP, S.L., (SCIP of Don Dominio), met maatschappelijke zetel te Ronda Institut, 24 Bajos C.P. 07500 de Manacor (Balearen), Spanje

- Nicalia Internet S.L.U. met maatschappelijke zetel te Calle Sant Marc 35, Canet de Mar, Barcelona - Spanje

Als dienstverleners op het gebied van e-mailmarketing:

- ACUMBAMAIL, S.L., met CIF: B-13538590, Avenida Rey Santo 3D, verdieping 3, kantoor 2 - 13001 Ciudad Real. Ingeschreven in het handelsregister van Ciudad Real, Dagboek 50, Vermelding 1248, Volume 551, Folio 1, Inschrijving 1 met blad CR-21870.

- SENDINBLUE, SAS, 55 Rue d'Amsterdam, 75008, Parijs, met CIF: FR80498019298

- THE ROCKET SCIENCE GROUP, LLC (aangeduid met het handelsmerk „MailChimp”), als aanbieder van e-mailmarketingcampagnediensten, met maatschappelijke zetel te 675 Ponce de León Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308.

- MAKING SENSE LLC, CUIT 204518092 met adres op 17806 IH-10, Suite 300. TX 78257, San Antonio, Verenigde Staten.

Als aanbieders van clouddiensten en gepersonaliseerde advertenties:

- GOOGLE, INC., dat cloud computing, e-mail (GSuite) en gepersonaliseerde advertentiediensten aanbiedt, met als adres 1600 Amphitheatre Parkway, 94043, Mountain View, Californië (VS).

Als de gegevensbeheerder voornemens is persoonsgegevens over te dragen aan een derde land of internationale organisatie, wordt de gebruiker op het moment dat de persoonsgegevens worden verkregen, geïnformeerd over het derde land of de internationale organisatie waaraan hij de gegevens wil overdragen, en over het al dan niet bestaan van een adequaat besluit van de Commissie.

Persoonlijke gegevens van minderjarigen

Met inachtneming van de bepalingen van artikel 8 van de RGPD en 13 van de RDLOPD mogen alleen personen ouder dan 14 jaar toestemming geven voor de verwerking van hun persoonsgegevens op rechtmatige wijze via SPORTSCHOLEN FITNESS. Als het een kind jonger dan 14 jaar is, is de toestemming van de ouders of verzorgers nodig voor de behandeling, en dit wordt alleen als rechtmatig beschouwd voor zover zij daarvoor toestemming hebben gegeven.

Geheimhouding en beveiliging van persoonlijke gegevens

SPORTSCHOLEN FITNESS verbindt zich ertoe de nodige technische en organisatorische maatregelen te nemen, afhankelijk van het beveiligingsniveau dat past bij het risico van de verzamelde gegevens, om de veiligheid van persoonsgegevens te garanderen en om onbedoelde of illegale vernietiging, verlies of wijziging van verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens, of ongeoorloofde communicatie of toegang tot dergelijke gegevens te voorkomen.

De website heeft een SSL-certificaat (Secure Socket Layer), dat ervoor zorgt dat persoonlijke gegevens op een veilige en vertrouwelijke manier worden verzonden, aangezien de overdracht van gegevens tussen de server en de gebruiker, en in feedback, volledig versleuteld of versleuteld is.

Omdat SPORTSCHOLEN FITNESS echter de ondoordringbaarheid van het internet of de totale afwezigheid van hackers of anderen die op frauduleuze wijze toegang hebben tot persoonlijke gegevens, niet kan garanderen, verbindt de gegevensbeheerder zich ertoe de gebruiker zonder onnodige vertraging te informeren wanneer zich een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens voordoet die waarschijnlijk een hoog risico vormt voor de rechten en vrijheden van individuen. In overeenstemming met de bepalingen van artikel 4 van de RGPD wordt onder een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens elke inbreuk op de beveiliging verstaan die leidt tot de onbedoelde of onwettige vernietiging, verlies of wijziging van verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens, of de ongeoorloofde communicatie of toegang tot dergelijke gegevens.

Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld door de gegevensbeheerder, die zich ertoe verbindt om door middel van een wettelijke of contractuele verplichting te informeren en te garanderen dat deze vertrouwelijkheid wordt gerespecteerd door zijn werknemers, medewerkers en iedereen voor wie de informatie toegankelijk is.

Rechten die voortvloeien uit de verwerking van persoonsgegevens

De gebruiker beschikt over SPORTSCHOLEN FITNESS en kan daarom de volgende in de RGPD erkende rechten uitoefenen tegen de gegevensbeheerder:

 • Recht op toegang: Dit is het recht van de gebruiker om bevestiging te krijgen of SPORTSCHOLEN FITNESS al dan niet zijn persoonsgegevens verwerkt en, zo ja, om informatie te verkrijgen over zijn specifieke persoonsgegevens en de behandeling die SPORTSCHOLEN FITNESS heeft uitgevoerd of uitvoert, evenals, onder andere, de beschikbare informatie over de herkomst van die gegevens en de ontvangers van de communicatie die met hem is gedaan of gepland.
 • Recht op rectificatie: Dit is het recht van de gebruiker om zijn persoonsgegevens te laten wijzigen die onjuist of, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, onvolledig blijken te zijn.
 • Recht op verwijdering („het recht om te worden vergeten”): Dit is het recht van de gebruiker, op voorwaarde dat de huidige wetgeving niet anders bepaalt, om de verwijdering van zijn persoonsgegevens te verkrijgen wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt; de gebruiker heeft zijn toestemming voor de verwerking ingetrokken en deze laatste heeft geen andere wettelijke basis; de gebruiker maakt bezwaar tegen de verwerking en er is geen andere legitieme reden om ermee door te gaan; de persoonsgegevens hebben onrechtmatig verwerkt; de persoonsgegevens moeten worden verwijderd in naleving van een wettelijke verplichting; of de persoonsgegevens zijn verkregen als gevolg van een rechtstreeks aanbod van diensten van de informatiemaatschappij aan een kind jonger dan 14 jaar. Naast het verwijderen van de gegevens moet de gegevensbeheerder, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van de toepassing ervan, redelijke stappen ondernemen om de verantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken op de hoogte te stellen van het verzoek van de belanghebbende om elke link naar die persoonlijke gegevens te verwijderen.
 • Recht om de verwerking te beperken: Dit is het recht van de gebruiker om de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken. De gebruiker heeft het recht om de beperking van de behandeling te verkrijgen wanneer hij de juistheid van zijn persoonlijke gegevens betwist; de verwerking onwettig is; de gegevensbeheerder de persoonsgegevens niet langer nodig heeft, maar de gebruiker deze nodig heeft om claims in te dienen; en wanneer de gebruiker zich heeft verzet tegen de verwerking.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: Als de verwerking op geautomatiseerde wijze wordt uitgevoerd, heeft de gebruiker het recht om zijn persoonlijke gegevens van de gegevensbeheerder te ontvangen in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat en deze naar een andere gegevensbeheerder over te dragen. Waar dit technisch mogelijk is, zal de gegevensbeheerder de gegevens rechtstreeks naar die andere verwerkingsverantwoordelijke verzenden.
 • Recht om bezwaar te maken: Dit is het recht van de gebruiker om zijn persoonsgegevens niet te laten verwerken of om de verwerking ervan door SPORTSCHOLEN FITNESS stop te zetten.
 • Recht om niet of niet het onderwerp te zijn van een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering: Dit is het recht van de gebruiker om niet het onderwerp te zijn van een individueel besluit dat uitsluitend gebaseerd is op de geautomatiseerde verwerking van zijn persoonsgegevens, inclusief profilering, die bestaat, tenzij anders bepaald in de huidige wetgeving.

Zo kan de gebruiker zijn rechten uitoefenen door middel van schriftelijke communicatie gericht aan de gegevensbeheerder met de verwijzing „RGPD-www. SPORTSCHOLEN FITNESS”, met vermelding van:

 • Naam, achternaam van de gebruiker en een kopie van het identiteitsbewijs. In gevallen waarin vertegenwoordiging is toegestaan, moet ook de persoon die de gebruiker vertegenwoordigt op dezelfde manier worden geïdentificeerd, evenals het document waarin de vertegenwoordiging wordt erkend. De fotokopie van het identiteitsbewijs kan worden vervangen door elk ander wettelijk geldig middel dat de identiteit bewijst.
 • Verzoek met de specifieke redenen voor het verzoek of de informatie waartoe u toegang wilt hebben.
 • Adres voor meldingsdoeleinden.
 • Datum en handtekening van de aanvrager.
 • Elk document dat het verzoek dat u indient bewijst.

Dit verzoek en elk ander bijgevoegd document moeten naar het volgende adres en/of e-mailadres worden gestuurd:

Postadres: Camí de Siurana 14 - El Far d'Empordà (Spanje) E-mail: [email protected]

Links naar websites van derden

De website kan hyperlinks of links bevatten die toegang geven tot andere webpagina's van derden dan SPORTSCHOLEN FITNESS, en die daarom niet worden beheerd door SPORTSCHOLEN FITNESS. De eigenaren van deze websites hebben hun eigen gegevensbeschermingsbeleid, waarbij ze in elk geval zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen bestanden en hun eigen privacypraktijken.

Klachten bij de toezichthoudende autoriteit

Als de gebruiker van mening is dat er een probleem is met of een overtreding is van de huidige regelgeving met betrekking tot de manier waarop zijn persoonsgegevens worden verwerkt, heeft hij het recht op effectieve rechterlijke bescherming en om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de staat waar hij zijn gewone verblijfplaats, werkplek of plaats van de vermeende overtreding heeft. In het geval van Spanje is de toezichthoudende autoriteit het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming (http://www.agpd.es).

II. COOKIEBELEID

Wat zijn cookies? : Een cookie is een apparaat of klein bestand dat de server van deze website naar de browser van de terminal stuurt (computer, smartphone, tablet, enz.) van waaruit u verbinding maakt, met als doel informatie op te slaan over het browsen dat u vanaf die terminal uitvoert, die, indien van toepassing, later kan worden opgehaald.

Via deze link hebt u toegang tot de cookiegids die is gepubliceerd door het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming (AEPD):

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/Guia_Cookies.pdf

Welke soorten cookies zijn er? : Er zijn verschillende categorieën cookies, maar dezelfde cookie kan in meer dan één categorie worden opgenomen:

Soorten cookies, afhankelijk van de entiteit die ze beheert: Afhankelijk van de entiteit die de computer of het domein beheert van waaruit de cookies worden verzonden en de verkregen gegevens verwerkt, kunnen we onderscheid maken tussen:

 • Eigen cookies: dit zijn cookies die naar de eindapparatuur van de gebruiker worden gestuurd vanaf een computer of domein dat wordt beheerd door de eigenaar/redacteur van de website en van waaruit de door de gebruiker gevraagde dienst wordt geleverd.
 • Cookies van derden: dit zijn cookies die naar de eindapparatuur van de gebruiker worden gestuurd vanaf een computer of domein dat niet wordt beheerd door de eigenaar/redacteur van de website, maar door een andere entiteit die de gegevens verwerkt die via cookies zijn verkregen.

Als cookies worden geïnstalleerd vanaf een computer of domein dat wordt beheerd door de eigenaar/redacteur van de website, maar de informatie die via deze cookies wordt verzameld, wordt beheerd door een derde partij, kunnen ze niet als eigen cookies worden beschouwd.

Soorten cookies, afhankelijk van de periode dat ze actief blijven:

 • Sessiecookies: Dit zijn een soort cookies die zijn ontworpen om gegevens te verzamelen en op te slaan terwijl de gebruiker een webpagina bezoekt. Ze worden meestal gebruikt om informatie op te slaan die alleen interessant is om bij te houden voor de levering van de door de gebruiker gevraagde dienst bij een enkele gelegenheid.
 • Permanente cookies: Dit zijn een soort cookie waarbij de gegevens nog steeds in de terminal worden opgeslagen en kunnen worden geopend en verwerkt gedurende een periode die wordt bepaald door de persoon die verantwoordelijk is voor de cookie, die kan variëren van enkele minuten tot meerdere jaren.

Soort cookie volgens het doel: Afhankelijk van het doel waarvoor de via cookies verkregen gegevens worden verwerkt, kunnen we onderscheid maken tussen:

 • Technische cookies: dit zijn cookies waarmee de gebruiker door een webpagina, platform of applicatie kan navigeren en de verschillende opties of diensten kan gebruiken die daar bestaan, zoals bijvoorbeeld het beheren van verkeer en datacommunicatie, het identificeren van de sessie, toegang krijgen tot delen van beperkte toegang, het onthouden van de elementen waaruit een bestelling bestaat, het aankoopproces van een bestelling uitvoeren, het aanvragen van registratie of deelname aan een evenement, het gebruik van beveiligingselementen tijdens het browsen, het opslaan van inhoud voor de verspreiding van video's of geluid of voor het delen van inhoud via sociale netwerken.
 • Personalisatiecookies: dit zijn cookies die de gebruiker toegang geven tot de dienst met een aantal vooraf gedefinieerde algemene kenmerken op basis van een reeks criteria in de terminal van de gebruiker, zoals de taal, het type browser waarmee hij toegang heeft tot de dienst, de regionale configuratie van waaruit hij toegang heeft tot de dienst, enz.
 • Analysecookies: dit zijn cookies waarmee de verantwoordelijke persoon het gedrag van de gebruikers van de websites waaraan ze zijn gekoppeld, kan volgen en analyseren. De informatie die via dit type cookie wordt verzameld, wordt gebruikt om de activiteit van websites, applicaties of platforms te meten en om browseprofielen te creëren van gebruikers van dergelijke sites, applicaties en platforms, om verbeteringen aan te brengen op basis van de analyse van de gebruiksgegevens die door gebruikers van de service zijn gemaakt.
 • Reclamecookies: dit zijn cookies die het mogelijk maken om op de meest efficiënte manier de advertentieruimten te beheren die, indien van toepassing, de uitgever heeft opgenomen in een webpagina, applicatie of platform van waaruit de gevraagde dienst wordt geleverd, op basis van criteria zoals de bewerkte inhoud of de frequentie waarmee de advertenties worden weergegeven.
 • Gedragsadvertentiecookies: dit zijn cookies die het mogelijk maken om op de meest efficiënte manier de advertentieruimten te beheren die, indien van toepassing, de uitgever heeft opgenomen in een webpagina, applicatie of platform van waaruit de gevraagde dienst wordt geleverd. Deze cookies slaan informatie op over het gedrag van gebruikers die is verkregen door hun surfgedrag voortdurend te observeren, waardoor een specifiek profiel kan worden ontwikkeld om op basis daarvan advertenties weer te geven.

Welke cookies gebruiken we op de website? :

NaamTipoEntiteit die ze beheertDoelVervaldatumInformatie
c_sportscholenfitness+ AanpassingstechniekenWebpaginaSlaat taalvoorkeuren op en identificeert de sessie van de gebruiker2 jaar
_gaAnalytischGoogle AnalyticsOnderscheid unieke gebruikers door een willekeurig gegenereerd nummer toe te wijzen als klantidentificatie.2 jaarLINK
_gatAnalytischGoogle AnalyticsBeperk het verzamelen van gegevens op sites met veel verkeer1 minuutLINK
_gidAnalytischGoogle AnalyticsSla voor elke bezochte pagina een unieke waarde op en werk deze bij1 dagLINK
__gads of __gacPublicitairenGoogleMeet de interacties met de advertenties op het web en voorkom dat dezelfde advertenties te vaak worden getoond. Gepersonaliseerde reclame tonen.
Door het gebruik van advertentiecookies kunnen Google en zijn partners advertenties weergeven op basis van de bezoeken van gebruikers aan hun websites of andere websites op internet.
Op sommige van onze websites gebruiken externe leveranciers, waaronder Google, cookies om advertenties weer te geven op basis van uw eerdere bezoeken aan onze website en andere websites. Dankzij het gebruik van advertentiecookies kunnen Google en zijn partners u advertenties aanbieden op basis van uw bezoeken aan onze website en andere sites op het internet.
Je kunt je afmelden voor gepersonaliseerde advertenties door naar de advertentievoorkeuren van Google te gaan. Als alternatief kunt u zich afmelden voor het gebruik van cookies van derden voor gepersonaliseerde advertenties door naar aboutads.info te gaan.
1 jaarLINK


Google Tag Manager wordt gebruikt op deze website: Google Tag Manager is een tagbeheersysteem waarmee u eenvoudig en snel de tags en codefragmenten van een website of zijn mobiele applicaties kunt bijwerken, zoals die bedoeld zijn voor verkeersanalyse en optimalisatie van marketingcampagnes. U kunt aangepaste tags van derden of AdWords-, Google Analytics-, Firebase Analytics- en Floodlight-tags toevoegen en bijwerken via de gebruikersinterface van Tag Manager in plaats van de code op websites te wijzigen.

Informatie over hoe u cookies kunt deactiveren en/of blokkeren: Wanneer u de website bezoekt, worden cookies alleen geïnstalleerd als u ze expliciet accepteert (behalve voor technische cookies, die we nodig hebben voor de goede werking van de website). U kunt op de onderstaande knop klikken om cookies in te trekken.

Bovendien kan de gebruiker op elk moment het gebruik van cookies beheren via de browser die op zijn terminal is geïnstalleerd. In de volgende links kunt u informatie vinden over welke cookies de gebruiker in zijn browser heeft geïnstalleerd, de installatie ervan toestaan, ze blokkeren of van zijn computer verwijderen:

 • Chrome, van: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
 • Explorer, van: https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 • Firefox, van: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
 • Safari, van: https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=es_ES&locale=es_ES
 • Opera, van: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

Er zijn online tools van derden beschikbaar waarmee gebruikers cookies kunnen detecteren op elke website die ze bezoeken en de deactivering ervan kunnen beheren, zoals Ghostery (https://www.ghostery.com/).

Webbrowsers zijn de tools die verantwoordelijk zijn voor het opslaan van cookies en vanaf deze plek kan de gebruiker zijn recht uitoefenen om ze te verwijderen of te deactiveren. Noch deze website, noch haar wettelijke vertegenwoordigers kunnen de juiste of onjuiste manipulatie van cookies door de bovengenoemde browsers garanderen.

In sommige gevallen is het noodzakelijk om cookies te installeren, zodat de browser de beslissing van de gebruiker om ze niet te accepteren niet vergeet.

III. AANVAARDING EN WIJZIGINGEN VAN DIT PRIVACYBELEID

Het is noodzakelijk dat de gebruiker de voorwaarden inzake de bescherming van persoonsgegevens in dit privacy- en cookiebeleid heeft gelezen en eraan voldoet, en dat hij de verwerking van zijn persoonsgegevens accepteert, zodat de verwerkingsverantwoordelijke hiermee kan doorgaan op de manier, gedurende de perioden en voor de aangegeven doeleinden. Het gebruik van de website impliceert de aanvaarding van het privacy- en cookiebeleid van de website.

SPORTSCHOLEN FITNESS behoudt zich het recht voor om zijn privacy- en cookiebeleid naar eigen goeddunken te wijzigen, of gemotiveerd door een wettelijke, jurisprudentiële of leerstellige wijziging van het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming. Wijzigingen of updates van dit privacy- en cookiebeleid worden expliciet aan de gebruiker meegedeeld.

Dit privacy- en cookiebeleid is op 21 mei 2018 bijgewerkt om het aan te passen aan de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens (RGPD).