Informatie over Jetts Fitness 24/7 Gestel

Hoogstraat 242Z
5615 PX, Eindhoven
+31 40 790 0064

Openingstijden

  • maandag: 24 uur geopend
  • dinsdag: 24 uur geopend
  • woensdag: 24 uur geopend
  • donderdag: 24 uur geopend
  • vrijdag: 24 uur geopend
  • zaterdag: 24 uur geopend
  • zondag: 24 uur geopend

Je gebruikt de faciliteiten in de club op eigen risico en erkent dat gebruik van de faciliteiten risico’s met zich mee zou kunnen brengen door toedoen van jezelf of een andere partij, met als gevolg letsel of de dood. Door ondertekening van deze overeenkomst vrijwaart je Jetts voor verlies, schade of diefstal van eigendommen, letsel dat?al aanwezig was ten tijde van het betreden van het club terrein, voor dood, persoonlijk letsel of ziekte die ontstaat op club terrein of door gebruik van de faciliteiten of apparatuur, zulks indien en voor zover dit is toegestaan onder Nederlands recht. Deze vrijwaring is niet van toepassing wanneer de dood of letsel het gevolg is van grove nalatigheid door Jetts.?Jetts opereert op 24/7 basis en is ook toegankelijk voor leden gedurende de uren dat er geen personeel aanwezig is. Je erkent hierbij kennis te hebben genomen van het feit dat je de faciliteiten betreedt en gebruikt op eigen risico. Als je het gevoel hebt dat jouw eigendommen, gezondheid en veiligheid in gevaar zijn of je andere zorgen hebt met betrekking tot het sporten in een faciliteit zonder personeel/bemanning, dan moet je deze overeenkomst NIET ondertekenen.

Het betreft een overeenkomst voor onbepaalde tijd. De overeenkomst zal voortduren totdat of jij of Jetts de overeenkomst beëindigt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden van Jetts Eindhoven-Gestel. In geval van een automatische incasso zal deze door blijven lopen en zullen lidmaatschapsgelden nog steeds van de opgegeven credit card of bankrekening worden afgeschreven, totdat er schriftelijk wordt aangegeven aan Jetts dat de automatische incasso moet worden stopgezet. Als de overeenkomst wordt beëindigd of de automatische incasso wordt stopgezet op een wijze die niet is omschreven in de overeenkomst, dan bent u aansprakelijk voor nog onbetaalde gelden en door Jetts geleden schade.

3. Lidmaatschap (a) Aard van het lidmaatschap: Het lidmaatschap stelt het Lid in staat gebruik te maken van de locaties, faciliteiten, apparatuur en diensten van Jetts zoals die worden bepaald en beperkt door het van toepassing zijnde lidmaatschap. Het lidmaatschap kan niet door het Lid worden overgezet, tenzij dit passend wordt geacht door Jetts. (b) Wijziging van details: Het Lid dient Jetts schriftelijk op de hoogte te stellen van alle wijzigingen van zijn/haar gegevens die relevant zijn voor het lidmaatschap. (c) Alle Clubprivileges: Alle leden mogen gebruik maken van alle “Jetts”-clubs in landen waarin Jetts clubs beheert. (d) Lidmaatschap aanhouden: Jetts houdt een lidmaatschap alleen voor een Lid aan als hij/zij in aanmerking komt voor het door de Club opgestelde beleid voor het aanhouden van een lidmaatschap. Om hiervoor in aanmerking te komen moet hij/zij een goede betaalstatus hebben, ofwel alle administratie- en inschrijfkosten en maandelijkse kosten hebben betaald. Een lidmaatschap kan worden aangehouden voor een minimumperiode van 7 dagen en een maximumperiode van 8 weken per lidmaatschapsjaar. (e) Oprichtingslidmaatschap: Leden die tijdig de Lidmaatschapsovereenkomst invullen en ondertekenen vóór de openingsdatum van de Club worden volgens het Beleid gedefinieerd als Oprichtingsleden. Een Oprichtingslid geniet het privilege van een vaste lidmaatschapsprijs voor zolang de Lidmaatschapsovereenkomst duurt. De privileges behorende bij het Oprichtingslidmaatschap worden beëindigd indien Jetts het Lid hiervan middels een Schriftelijke kennisgeving in kennis stelt. Jetts behoudt zich het recht voor om het Lid de betreffende privileges te ontnemen in de volgende gevallen: (i) een Vooruitbetaald abonnement wordt niet voor de vervaldatum verlengd; of (ii) een Vooruitbetaald abonnement wordt overgedragen aan een niet-lid; of (iii) een Vooruitbetaald abonnement wordt opgezegd of beëindigd; of (iv) een DD-abonnement wordt opgezegd of beëindigd; of (v) een DD-abonnement is achterstallig; of (vi) het gedrag van het Lid is onbehoorlijk, schadelijk of illegaal en in strijd met de belangen van Jetts en/of haar leden.

4. Betalingen (a) Het Lid gaat akkoord met de betaling van de Ledencontributie en met de voorwaarden over automatische incasso zoals beschreven in de Lidmaatschapsovereenkomst. (b) Voor een DD-abonnement dient het Lid maandelijks vooraf te betalen.

(c) Bij een Vooruitbetaald abonnement dient het Lid zijn/haar lidmaatschap vooraf te betalen overeenkomstig het bepaalde in zijn/haar Lidmaatschapsovereenkomst.

(d) Het Lid dient voor elk lidmaatschap het Entreegeld vooraf te betalen en de Ledencontributie via automatische incasso (of contant, via creditcard of via automatische incasso voor een Vooruitbetaald Abonnement) te voldoen. (e) Het Lid dient aan Jetts een ingevulde en ondertekende Lidmaatschapsovereenkomst te verschaffen, waarmee het Lid Jetts machtigt om via haar Betalingsprovider de Ledencontributie automatisch te incasseren van zijn/haar Betaalrekening vóór elke betalingstermijn. (f) Jetts zal trachten het Lid via telefoon of Schriftelijke kennisgeving te bereiken om hem/haar op de hoogte te stellen van achterstallige betalingen. (g) Indien een betaling niet op tijd wordt voldaan, is het Lid van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling is vereist. In dat geval bent is hij/zij tevens vanaf de factuurdatum een rente van 1,5% per maand (inclusief een gedeelte van een maand) over de achterstallige betalingen en (buiten-)gerechtelijke kosten verschuldigd. (h) Het Lid wordt €29,00 in rekening gebracht indien zijn/haar Toegangspas is beschadigd of kwijtgeraakt en om die reden vervangen dient te worden. (i) Er worden extra kosten in rekening gebracht (d.w.z. transactiekosten of administratiekosten die de Betalingsprovider in rekening brengt) voor achterstallige of te late betalingen. (j) Indien herhaaldelijk te laat wordt betaald (anders dan door een fout van Jetts of de Betalingsprovider), kan het lidmaatschap door Jetts worden opgeschort of beëindigd middels een Schriftelijke kennisgeving, onverminderd het recht van Jetts om de achterstallige betalingen van het Lid te vorderen. (k) Jetts mag te allen tijde van Betalingsprovider veranderen. In dat geval dient het Lid, indien nodig, een Betalingsovereenkomst in te vullen en te versturen aan Jetts met hierin een machtiging om de Ledencontributie via de nieuwe Betalingsprovider automatisch te laten incasseren van zijn/haar Betaalrekening. (l) Jetts behoudt zich het recht voor om op welk moment dan ook de Ledencontributiebedragen ter zake het gebruik van clubfaciliteiten te wijzigen. Jetts zal het Lid via een Schriftelijke Kennisgeving op de hoogte stellen van de wijzigingen. De wijzigingen gaan 30 dagen na ontvangst van de Schriftelijke Kennisgeving in. Verondersteld wordt dat de ontvangst 2 werkdagen na het versturen van de Schriftelijke kennisgeving plaatsvindt. Aan het einde van de periode van 30 dagen machtigt het Lid Jetts en/of de Betalingsprovider automatisch om het nieuwe bedrag te incasseren.

5. Minimumleeftijd (a) Alle Jetts-leden moeten minimaal 14 jaar oud zijn. Voor minderjarigen tussen de 14 en 18 jaar geldt het volgende:: (i) zij hebben alleen toegang tot de club tijdens Personeelsuren; (ii) voor de training moet een vragenlijst worden ingevuld door een ouder of voogd; (iii) een voldoende gekwalificeerde trainer moet een beoordeling maken en daarna een trainingsprogramma opstellen voordat wordt begonnen met de training.

8. Toegang voor niet-leden (a) Alleen het Lid heeft toegang tot de Club, tenzij dit anders staat vermeld in de Lidmaatschapsovereenkomst. Het is geen enkel Lid toegestaan een niet-lid mee naar de Club te nemen. (b) Overtreding van clausule

8(a) van deze Voorwaarden heeft tot gevolg dat: (i) het Lid verantwoordelijk en aansprakelijk is voor enige verwonding, verlies veroorzaakt door het niet-lid; (ii) het Lid automatisch een nieuw lidmaatschap voor het niet-lid aanvaardt. Het betreffende Entreegeld en de Ledencontributie worden als volgt bij het Lid in rekening gebracht: (1) DD-abonnement: het bedrag wordt van zijn/haar Betaalrekening afgeschreven; (2) Vooruitbetaald Abonnement: het Lid ontvangt een factuur voor dit bedrag; (iii) Indien conform clausule

8(b)ii betaling heeft plaatsgevonden, heeft het niet-lid gedurende 14 dagen recht op toegang tot de club; Indien het niet-lid gebruik wenst te maken van het lidmaatschap, dient hij/zij de Club ook daadwerkelijk te bezoeken, waarbij hij/zij zich net als andere leden dient te houden aan de verplichtingen krachtens de Lidmaatschapsovereenkomst; (iv) Jetts behoudt zich het recht voor het lidmaatschap van het Lid dat een niet-lid meeneemt naar de Club te beëindigen.

9. Oriëntatie (a) Het Lid is verplicht deel te nemen aan een oriëntatieprogramma. (b) Dit oriëntatieprogramma is gericht op het veilig en juiste gebruik van de apparatuur en veiligheidssystemen van de Club. (c) Indien het oriëntatieprogramma niet is afgerond voordat de training aanvangt, is Jetts gerechtigd de Lidmaatschapsovereenkomst op te schorten of te beëindigen.

10. Lichamelijke conditie (a) Het is de eigen verantwoordelijkheid van het Lid om gebruik te maken van apparatuur die een eventuele medische aandoening kan doen verergeren. (b) Het Lid verklaart aan de Club, Jetts en haar directeurs, officiers, werknemers, aannemers en vertegenwoordigers geen fysieke of medische aandoening of een andere handicap of aandoening te hebben die kan worden beïnvloed of verergerd door het gebruik van de Club en haar faciliteiten, of die door het gebruik van de Club en haar faciliteiten kan leiden tot ziekte, verwonding of de dood. (c) Indien het Lid bij aanvang van de Lidmaatschapsovereenkomst of daarna gezondheids- en/of medische klachten heeft, dient het Lid deze met zijn/haar dokter te bespreken voordat gebruik gemaakt kan worden van de Club en haar apparatuur. (d) Het Lid erkent dat Jetts hem/haar geen medisch advies heeft verstrekt voorafgaand aan het gebruik van de apparatuur en dat Jetts het Lid ook geen medisch advies kan verstrekken na het gebruik van de apparatuur.

11. Vragenlijst Fighting Fit (a) Het lid is verplicht de Vragenlijst Fighting Fit in te vullen voordat hij/zij gebruik kan maken van de Club. (b) Jetts houdt zich het recht voor het lidmaatschap van het Lid te beperken, op te schorten of te beëindigen als Jetts redelijkerwijs vermoedt dat het Lid ongeschikt is voor het dag en nacht gebruik maken van de Club. Als het lidmaatschap om deze reden wordt beperkt of opgeschort wordt het niet hervat totdat het Lid aan Jetts middels een medisch certificaat heeft laten zien dat hij/zij geschikt is voor het gebruik maken van de Club.

12. Video- en audiotoezicht (a) Om veiligheidsredenen maakt Jetts gebruik van video- en audio toezichtapparatuur om de Club 24 uur per dag te observeren. (b) Middels het ondertekenen van de Lidmaatschapsovereenkomst erkent het Lid dat hij/zij na toegang tot een Jetts-club onder video- en audio toezicht en –opname staat. (c) Video- en audiotoezicht is beperkt tot de sportzaal, en is niet aanwezig in de toilet-, kleed- en beoordelingsruimtes.

13. Apparaten (a) Het Lid begrijpt en erkent dat Jetts de apparaten koopt of leaset van een derde en om die reden zelf geen van de apparaten in de Clubs heeft gefabriceerd. (b) Het Lid begrijpt en erkent dat Jetts recreatieve diensten verleent en dus niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele gebrekkige apparaten.

14. Aansprakelijkheid voor eigendommen (a) Jetts is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen in of rondom de Club, inclusief voertuigen of de inhoud daarvan en eigendommen die in een kluis worden bewaard. (b) Als het Lid schade aan de Club of haar apparatuur veroorzaakt, is hij/zij aansprakelijk voor de reparatie- of vervangingskosten hiervan.

15. Afkoelingsperiode (a) Alle nieuwe lidmaatschappen zijn onderhevig aan een afkoelingsperiode van 7 werkdagen. (b) Het Lid kan tijdens de afkoelingsperiode zijn/haar lidmaatschap mondeling of schriftelijk opzeggen. Het schriftelijk verzoek tot opzegging kan afgeleverd worden bij de Club of per post aan de Club worden verstuurd. (c) Bij een geldige opzegging van een lidmaatschap tijdens de afkoelingsperiode zal Jetts de totale kosten van de Ledencontributie binnen 7 dagen nadat Jetts de opzegging heeft ontvangen aan het Lid terugbetalen.

16. Beëindiging, beperking of opschorting van een lidmaatschap (a) Het Lid kan op elk moment zijn/haar lidmaatschap opzeggen, waarbij het volgende in acht dient te worden genomen: (i) Jetts ontvangt een schriftelijk verzoek tot opzegging van het lidmaatschap. (ii) Indien het verzoek tot opzegging verband houdt met een permanente ziekte of lichamelijke onbekwaamheid: (1) moet het verzoek vergezeld gaan met een doktersverklaring ter bewijs van een dergelijke permanente ziekte of lichamelijke onbekwaamheid; en (2) wordt de ongebruikte Ledencontributie terugbetaald. (iii) In het geval het Lid overlijdt dienen de erfgenamen de overlijdensakte te tonen, waarna de ongebruikte Ledencontributie wordt terugbetaald. (iv) Indien een verzoek tot opzegging: (A) betrekking heeftop een DD-abonnement: (1) het lidmaatschap kan te allen tijde worden opgezegd; (2) tenminste 72 uur voor de automatische incassodatum dient het verzoek tot opzegging aan Jetts te worden gestuurd, zodat Jetts genoeg tijd heeft om de opzegging te verwerken; (3) ongebruikte Ledencontributie wordt niet terugbetaald en het lidmaatschap eindigt de dag voor de volgende automatische betaling in dezelfde maand; (B) betrekking heeft op een Vooruitbetaald Abonnement: (1) het lidmaatschap kan niet beëindigd worden tijdens de periode voorafgaande aan de betaling (u kunt dan ook geen terugbetaling ontvangen), tenzij het Lid lijdt aan een permanente ziekte of een lichamelijke onbekwaamheid als omschreven in clausule 14(a)(ii); (2) indien het Vooruitbetaalde Abonnement niet voor de verlengingsdatum wordt verlengd, verloopt het lidmaatschap automatisch. (b) Jetts is gerechtigd te allen tijde het lidmaatschap te beperken (hieronder valt ook het beperken van de toegang tot andere Jetts-clubs en het beperken van toegang tijdens Personeelsuren) op de volgende gronden: (i) uit bezorgdheid voor de gezondheid en/of veiligheid van het Lid; of (ii) wegens het niet naleven van de regels en/of onbehoorlijk of schadelijk gedrag door het Lid. (c) Jetts mag te allen tijde het lidmaatschap opschorten of beëindigen op de volgende gronden: (i) het Lid betaalt zijn/haar Ledencontributie niet; of (ii) een of meer van de maandelijkse betalingen zijn te laat; of (iii) Jetts vermoedt redelijkerwijs dat het Lid deelneemt aan illegale activiteiten binnen de Club; of (iv) het Lid overtreedt een of meer Beleids- of Clubregels of bepalingen van de Lidmaatschapsovereenkomst; of (v) het gedrag van het Lid is onbehoorlijk of schadelijk voor de belangen van andere Jetts- leden. (d) In het geval Jetts het lidmaatschap conform clausule 14(c) beëindigt is het Lid aansprakelijk voor alle financiële verplichtingen tot en met die datum. Als het Lid een Vooruitbetalend Abonnement heeft, betaalt Jetts geen ongebruikte delen van de Ledencontributie terug. (e) Vanaf de beëindiging van het lidmaatschap door Jetts heeft het Lid geen toegang meer tot de Club en heeft Jetts het recht het Lid de toegang tot een Jetts-club te ontzeggen. Geld dat het Lid schuldig is aan Jetts op het moment dat zijn/haar lidmaatschap eindigt, blijft het Lid schuldig. Jetts is ter zake bevoegd om over te gaan tot verrekening. (f) Vanaf de vrijwillige opzegging van het lidmaatschap mag het Lid nog gebruik maken van de Club gedurende de periode waarvoor hij/zij vooraf betaald heeft. Het Lid heeft geen toegang meer tot de Club nadat deze periode is verlopen. (g) Een beëindiging of verval van de Lidmaatschapsovereenkomst zal geen afbreuk doen aan de rechten die partijen jegens elkaar hebben op grond van enige handeling of enig nalaten conform de Lidmaatschapsovereenkomst voorafgaand aan de beëindiging of het verval.

17. Risico en aansprakelijkheid (a) Jetts waarschuwt het Lid dat hij/zij bij gebruikmaking van de Club en haar recreatieve diensten, risico loopt op lichamelijk letsel, blijvende handicaps en de dood. (b) Het Lid erkent dat dergelijk letsel niet alleen kan worden veroorzaakt door zijn/haar handelen, maar ook door de handelingen, nalatigheden of onoplettendheden van derden. (c) Jetts heeft alles gedaan om te zorgen dat de recreatieve diensten en faciliteiten die zij levert veilig zijn. Het Lid erkent echter dat er aan het gebruik van de Club aanzienlijke en inherente risico’s verbonden zijn. Het Lid gaat er dientengevolge mee akkoord dat hij/zij deelneemt op eigen risico en verantwoordelijkheid. (d) Behoudens voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid op grond van dwingend recht niet mogelijk is, sluit Jetts hierbij de aansprakelijkheid voor schade en/of letsel ten gevolge van een gedraging of tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit. Jetts is niet aansprakelijk voor gevolgschade (indirecte schade), inclusief maar niet beperkt tot verloren winst, spaargeld, gegevens, klandizie en verlies als gevolg van operationele stagnatie. Voor zover Jetts toch aansprakelijk is of zal worden gehouden voor enig verlies of schade is Jetts’ aansprakelijkheid beperkt tot de verzekeringsuitkering die wordt uitgekeerd door de verzekeringsmaatschappij.

18. groupFIT (a) Jetts beheert een groupFIT-programma dat lessen bevat die elke week door instructeurs worden gegeven. (b) Jetts houdt zich het recht voor om het schema en de lengte van de lessen gedurende het lidmaatschap wekelijks te veranderen. (c) Deelname aan de lessen is voorbehouden aan alle leden. (d) Alle groupFIT-deelnemers moeten hun geschiktheid voor de les waaraan zij deelnemen zelf vanuit medisch en lichamelijk oogpunt inschatten krachtens clausule 13. (e) Jetts houdt zich het recht voor het Lid de toegang tot een les te ontzeggen om haar moverende redenen.

19. Wijziging lidmaatschap (a) Leden kunnen ervoor kiezen om van een Freedom-abonnement naar een Freedom Student/Family-abonnement over te stappen. Zij dienen Jetts hiervan in kennis te stellen. De Ledencontributie wordt aangepast naargelang u een Vooruitbetaald Abonnement of een DD- abonnement heeft: (i) Vooruitbetaald abonnement: de overstap van Freedom Student/Family naar Freedom heeft een proportionele aanpassing op de jaarlijkse Ledencontributie tot gevolg voor zolang het lidmaatschap voortduurt. (ii) DD-Lidmaatschap: de wijziging van de DD-ledencontributie wordt aangepast vanaf de datum van kennisgeving van de overstap. (b) Leden kunnen alleen overstappen van Freedom naar Freedom Student/Family als zij een DD-Lidmaatschap hebben. De wijziging van de DD-ledencontributie zal worden aangepast vanaf de datum van kennisgeving van de overstap. Leden met een Vooruitbetaalde abonnement kunnen deze overstap niet maken zolang zij lid zijn.

20. Toepasselijk recht en geschillen (a) Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. (b) Eventuele geschillen die voortvloeien uit deze Voorwaarden dan wel de Lidmaatschapsovereenkomst zullen worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde rechter.

We willen je het graag makkelijk maken, dus wij zullen contact met je opnemen. Laat hieronder je gegevens achter en een Jetts medewerker zal contact met je opnemen om je te helpen.

Deze site maakt gebruik van cookies om de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid te verbeteren. Door deze website te gebruiken stem je in met alle Cookies in overeenstemming met ons Cookie beleid.

Tarieven

Jetts Fitness 24/7 Gestel heeft zijn beschrijving nog niet ingevuld.

Jetts Fitness 24/7 Gestel: Meningen

Avocado 1 year ago

Came for a day pass, sign up was hassle free and I could train in no time. The guy was super friendly and the gym was almost empty at 10 AM on a Thursday. Equipment was ok, no complaints.

Razvan Florin Mihalescu 1 year ago

Maxi Brenninger 1 year ago

Really nice gym, well equipped, 24/7 access and free group classes every day. Very friendly and competent staff, I feel always welcome when I’m there. I can definitely recommend Martin as Personal Trainer

Rob Foot 2 years ago

A great gym that is open 24/7. During off peak times there is sufficient open space and available machines or weights to not have to wait or feel cramped.

Amir Ghantous 2 years ago

God

Rachel van Buren 2 years ago

Positive: Communication , Professionalism , Quality Great clean gym and friendly/helpfull staff.

Mehari Tsegay 2 years ago

perfect

Akash Swamy 2 years ago

Positive: Quality Fantastic gym with great equipment! Highly recommend Jetts! I do miss a friendly smile from the staff sometimes though. A smile and a greeting can go a along way:)

Prexxy 2 years ago

Positive: Communication , Professionalism , Quality

Rimvydas Demenius 2 years ago

Positive: Communication , Professionalism , Quality Best sports club in the city! Great staff and people working around you. Great for expats ?

Vincent Rae 2 years ago

Wide range of weights and equipment. Staff are very friendly. Unless you're there at peak time there's no issue waiting for equipment.

CB Rijopleidingen 2 years ago

Great team: Martin, Dilian, and Jeroen!

Alex B 2 years ago

Great little gym. Everything you need for a good workout. Would be nice to have a few extra machines but overall it's decent. Dillian was very friendly and helpful. Would recommend.

Loekuhh 2 years ago

Best gym in Eindhoven! They're open 24/7 and not too busy, so you can actually do your favorite workouts any day in the week. (Unlike the massive cheap gyms, where you can't even benchpress during dinner hours during weekdays) Friendly staff, clean, enough equipment. Everything a gym rat needs.

Dilian Devaux 2 years ago

Best gym in Eindhoven

M Onbekend 2 years ago

Beste gym!

Mick Bos 3 years ago

A gym where everything is tidy in terms of weights etc. Open 24/7. During the busy hours in the evening, sometimes too busy to keep a distance from each other.

Frank Caris 3 years ago

great training again and there was a good atmosphere again

Harm Langwerden 3 years ago

Great gym. Not very big, but complete in terms of material. Not very busy outside peak hours, especially nice at weekends.

Danny Buisman 3 years ago

Always nice .. Good fun ...

S. van B. 3 years ago

Spacious, friendly staff and usually not too busy. In short: great!

Carsten Macco 3 years ago

Super gym! Air conditioning, good equipment, open 24/7, what more could you want.

Bordac Marian 4 years ago

Verry nice gym

Declan Cockburn 4 years ago

Good equipment, no contract, 24 hours open

b k (BT040) 4 years ago

Gotta love the gym open 24/7

Karol Andruszkiewicz 4 years ago

Best gym

Menno Groen 4 years ago

Sportive

Tor Orefice 4 years ago

That Santy 24 fit and dangerous Dilian run a very good gym. I will come more often

Israel Di Campo 5 years ago

24/7 gym. Great option

Martin Mordang 5 years ago

Excellent 24 hour gym. Friendly staff. It is easy to exercise in your own time and there are enough devices so that you can continue to exercise continuously. Showers and changing rooms are available and there is also a vending machine with sports drinks, towels and water bottles.

Kristan Berkvens 5 years ago

Top gym

Joanna Zielinska 5 years ago

Great gym!

Afin 5 years ago

Never had such a nice fitness center, great staff and plenty of space and accommodation.

Peter KazSol 5 years ago

24/7. What more do you want? Train your body at anytime of the day/night.

Ayden Kelly 5 years ago

Friendly staff and awesome facility!!

Laat uw mening over Jetts Fitness 24/7 Gestel:

1 = Slecht 5 = Uitstekend

Jetts Fitness 24/7 Gestel komt voor in de volgende lijsten:

Jetts Fitness 24/7 Gestel komt voor in de volgende lijsten:

Andere sportscholen die u kunnen interesseren

Publiceer uw sportschool gratis in onze gids

Als u een sportschool beheert en op onze website wilt verschijnen, stuur ons dan de informatie over uw sportschool zodat wij u in onze gids kunnen opnemen. In onze gids verschijnen is gratis!

Gratis vermelding aanvragen

Vind uw perfecte sportschool

Zoek een sportschool om in vorm te komen en uw gezondheid te verbeteren.